Bayaran Keanggotaan

  1. 1. Keanggotaan KOPJCORP terbuka kepada semua kakitangan yang bekerja di Johor Corporation dan syarikat anak Johor Corporation.
  2. 2. Menghantar borang permohonan Anggota-i beserta bayaran seperti berikut:-
Fi Masuk   RM10 
Modal Syer  RM100
Yuran Bulanan (Caruman)  RM30 (minimum)
Cara Bayaran  Tunai
   Potongan Gaji


Syarat Keanggotaan

Menurut Seksyen 26 dan 27 Akta, seseorang yang ingin menjadi anggota Koperasi ini mestilah:

1) warganegara Malaysia
2) telah mencapai umur lapan belas tahun
3) bermastautin atau bekerja atau mempunyai tanah dalam kawasan operasi Koperasi ini ; dan
4) bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan boleh daftar, atau tidak 
    upaya dari segi mental, atau bankrap yang belum dilepaskan, atau pernah dibuang daripada keanggotaan mana-
    mana koperasi dalam tempoh satu tahun.


Untuk makluman, caruman yang dibuat tidak boleh dikeluarkan melainkan berhenti kerja/berhenti anggota tertakluk kepada Undang-Undang Kecil Koperasi Kumpulan Johor Corporation Berhad.

HUBUNGI KOPJCORP